• اخبار و رویدادها

    • 1391/08/12
     تبریک عید غدیر خم
      
     خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست عید غدیر مبارک